Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Privatumo politika reglamentuoja duomenų subjektų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką ModernArch interneto svetainėje.
1.2. Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Nr. 2016/679 (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
1.3. Asmens duomenys tvarkomi atsižvelgiant į Reglamente nustatytus duomenų tvarkymo principus.
1.4. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra aiškinamos Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
2. Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo tikslai
2.1. Asmens tapatybės nustatymas. Tinkamas duomenų subjekto identifikavimas yra būtinas siekiant užtikrinti specialistų paslaugų teikimą klientams naudojantis informacine sistema.
2.2. Asmens kvalifikacijos nustatymas. Tinkamas duomenų subjekto kvalifikacijos nustatymas yra būtinas siekiant užtikrinti specialistų teikiamų paslaugų kokybę.
2.3. Atsiskaitymų užtikrinimas. Tinkamas mokėjimų už paslaugas organizavimas užtikrina ir specialistų, ir jų klientų finansinius įsipareigojimus.
2.4. Informavimas. Sistemoje sukaupti duomenys naudojami portalo tikslų įgyvendinimui –specialistai informuojami apie klientų pateiktas užklausas, o klientai – apie specialistų teikiamus pasiūlymus.
2.5. Teisinių prievolių įgyvendinimas. Asmens duomenys taip pat bus tvarkomi siekiant įgyvendinti Reglamente bei Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas teisines prievoles.
3. Tvarkomi asmens duomenys
ModernArch renka ir kaupia šiuos duomenis:
 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Telefono numeris;
 • Gyvenamosios vietos adresas;
 • Informacija apie teikiamų paslaugų kainą;
 • Duomenys apie atsiskaitomąsias sąskaitas banke;
4. Slapukai
Siekiant užtikrinti galimybę patogiau ir efektyviau naršyti svetainėje bei pateikti šioje politikoje nurodytą informaciją, svetainėje naudojami šie lapukai:
 • „lang“ (sistemos kalbos nustatymas), galioja 2 mėn.;
 • „cookieCompliancyAccepted“ (informacija apie sutikimą naudoti slapukus), galioja iki paskyros panaikinimo;
5. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas
5.1. Duomenų subjektas visas teises, įtvirtintas Reglamente:
 • teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.
5.2. Norėdamas įgyvendinti savo teises, duomenų subjektas turi pateikti prašymą.
5.3. Prašymas turi būti pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, informacija apie tai, kokią teisę ir kokios apimties pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu duomenų subjektas nori gauti atsakymą.
5.4. Jeigu duomenų subjektas nenurodo atsakymo gavimo būdo, jam informacija pateikiama ModernArch pasirinktu būdu.
5.5. ModernArch turi teisę paprašyti duomenų subjekto sukonkretinti pateiktą prašymą, jeigu ji tvarko didelį kiekį susijusios su duomenų subjektu informacijos ir nėra galimybės jos visos pateikti.
5.6. ModernArch turi teisę atsisakyti pateikti prašomą informaciją duomenų subjektui ar atsisakyti atlikti veiksmus, jeigu:
 • duomenų subjekto prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas;
 • duomenų subjektas jau turi prašomą informaciją;
 • duomenų subjekto prašomos informacijos pateikimas neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų, darbo laiko bei finansų išlaidų;
 • asmens duomenys privalo būti saugomi pagal teisės aktų reikalavimus;
 • jei tai pažeistų kitų asmenų teises ar teisėtus interesus.
5.7. ModernArch duomenų subjekto prašymą išnagrinėja per 30 kalendorinių dienų ir informuoja apie atliktus ar atsisakytus atlikti veiksmus:
 • duomenų subjektą;
 • susijusius su prašymu duomenų gavėjus, jeigu jiems buvo teikiami duomenų subjekto asmens duomenys. Duomenų gavėjai nėra informuojami, kai toks pateikimas būtų susijęs su neproporcingomis sąnaudomis ar būtų netikslingas.
6. Asmens duomenų saugojimo terminai
6.1. Duomenų subjektų asmens duomenys saugomi:
 • Ne ilgiau, kaip 5 (penkerius) metus, nuo tų metų, kuomet buvo ištrinta paskyra;
 • Kai duomenų saugojimą reglamentuoja teisės aktų imperatyvios nuostatos – Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą laikotarpį.
6.2. Suėjus duomenų saugojimo terminui duomenys yra panaikinami. Šiuo pagrindu panaikinus duomenis duomenų subjektas papildomai neinformuojamas.
7. Prašymų nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka
7.1. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą dėl ModernArch veiksmų (neveikimo), kuriais pažeidžiamos duomenų subjekto teisės ar teisėti interesai.
7.2. Skundas pateikiamas ModernArch. Skundas gali būti siunčiamas ir elektroniniu paštu.
7.3. Skundais nelaikomi asmenų kreipimaisi žodžiu ar raštu, kuriuose neskundžiami ModernArch veiksmai (neveikimas), o prašoma paaiškinti, suteikti kitą informaciją ar pageidaujamus dokumentus.
7.4. Gautą skundą ModernArch privalo išnagrinėti ir pateikti atsakymą duomenų subjektui per 30 kalendorinių dienų.
7.5. Duomenų subjektas gali skųsti ModernArch veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas - A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas - ada@ada.lt) per 3 mėnesius nuo atsakymo iš ModernArch gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi terminas pateikti atsakymą.
7.6. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą) įstatymų nustatyta tvarka duomenų subjektas gali skųsti teismui.
8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Privatumo politika konkretaus duomenų subjekto atžvilgiu įsigalioja nuo to momento, kai duomenų subjektas savo sutikimą su Privatumo politika pažymi portale.
8.2. ModernArch turi teisę vienašališkai keisti šią Privatumo politiką. Apie Privatumo politikos pakeitimus informuojami duomenų subjektai jų nurodytais elektroninio pašto adresais. Jei duomenų subjektas nesutinka su pakeitimais, jis turi teisę bet kada panaikinti savo paskyrą ModernArch Taisyklėse ir sąlygose nustatyta tvarka.
8.3. Ginčai, kylantys naudojantis ModernArch sistema, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.4. ModernArch rekvizitai skelbiami viešai skiltyje „Kontaktai“.
8.5. Privatumo politika patvirtinta 2018-10-31 dieną ModernArch valdybos sprendimu.
Sutinku
Naudodamiesi mūsų paslaugomis, jūs sutinkate su privatumo politika. Sužinokite daugiau apie privatumo politiką